Regulamin

1. Koło nosi nazwę – Koło Naukowe Lotników
2. Koło działa przy instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
3. Koło korzysta z osobowości prawnej Politechniki Warszawskiej
4. Celem Koła jest umożliwienie jej członkom rozwijanie zainteresowań w dziedzinie: Lotnictwa sportowego, pogłębiania kwalifikacji technicznych oraz pilotażowych, organizowanie obozów treningowych, udział w zawodach sportowych, organizowanie wycieczek i seminariów naukowych, prowadzenie badań naukowych w dziedzinie lotnictwa oraz popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków Koła w powyższym zakresie
5. Cele powyższe Koło realizuje poprzez:
a) udział w przedsięwzięciach prowadzonych przez ITLiMS
b) prowadzenie działań z inicjatywy członków Koła
6. Członkiem zwyczajnym Koła może być student Politechniki Warszawskiej zainteresowany problematyką naukową i sportową Koła
7. Członkami honorowymi Koła mogą być absolwenci PW lub zatrudnieni w niej nauczyciele akademiccy, a także inne osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła.
8. Członkostwo Koła nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła
9. Członek Koła ma prawo:
a) czynnie uczestniczyć w pracach Koła
b) korzystanie z pomocy pracowników ITLiMS
c) udział w Walnym Zebraniu
d) czynne i bierne prawo wyborcze
10. Członek Koła ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień Regulaminu Koła oraz uchwał jego organów
b) terminowo wywiązywać się z powierzonych prac.
11. Członkostwo ustaje na skutek:
a) wykluczenia w przypadku postępowania członka Koła sprzecznego z regulaminem KNL, statutem PW lub inny sposób nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta PW. – podjętego uchwałą na wniosek Zarządu a przegłosowane większością głosów członków
b) Wykreślenia – dokonanego przez Zarząd w przypadku utraty przez członka koła statusu studenta PW lub na wniosek samego członka
c) wykreślenia – z chwilą nieopłacenia składek w terminie do 2m-cy od chwili zbierania składek
12. Organami Koła są:
a) Zarząd liczący 3 członków
b) Walne Zebranie
c) Opiekun Koła
13. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres 1 roku akademickiego
14. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Koła wobec władz uczelni
b) organizowanie i kierowanie pracą Koła
c) wykonywanie uchwał walnego zebrania
15. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) określanie kierunków pracy koła
b) wybór oraz wcześniejsze – za zgodą Opiekuna Naukowego – odwołanie Zarządu
c) Zatwierdzanie wystąpień Zarządu do władz Uczelni lub organów Samorządu Studenckiego w sprawach dotyczących studentów i funkcjonowania Uczelni
16. Walne zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej 1 raz w roku. Informacje o terminach danego zebrania musi być podana z wyprzedzeniem 2-tygodnie i umieszczona co najmniej w gablocie KNL. Nadzwyczajne walne zabranie może zwoła również Opiekun na wniosek 25% członków
17. Uchwały organów koła zapadają zwykła większością głosów obecnych członków
18. Do kompetencji opiekuna należy:
a) Zatwierdzanie tematów prac podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc w ich realizacji
b) rozstrzygnie sporów członkowskich
c) reprezentowanie Koła poza Uczelnią
d) zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację celów koła
19. Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez rektora w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PW, oraz naruszają powagę lub interes Uczelni
20. Praca organów koła ma charakter społeczny
21. Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych
a) wyodrębnionych przez uczelnię z jej budżetu
b) adresowanych na Koło, a przekazanych przez donatorów na konto Uczelni
c) wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Uczelnię z innymi podmiotami.
22. Rozwiązanie Koła następuje w drodze:
a) uchwały Walnego Zebrania
b) decyzji Rektora podjętej na wniosek opiekuna, gdy działalność Koła przynosi szkody Uczelni.
c) wykreślenia z rejestru – gdy Zarząd nie dopełnia obowiązków związanych z Rejestrem Kół Naukowych Regulamin ulega zmianie na wniosek Zarządu uchwalony przez Walne Zgromadzenie zaopiniowany przez Opiekuna oraz zatwierdzony przez Rektora.